مشخصات کلی

سازنده

آریا شاپ

قطر پاشش(DSD)

نامشخص

ارتفاع (FH)

2.7

دبی (DWB)

3 - 6.6

فشار کاری (DDB)

60 - 180

طول (Lenght)

نامشخص

اتصال (Connections)

1"