مشخصات کلی

سازنده

آریا شاپ

قطر پاشش(DSD)

نامشخص

ارتفاع (FH)

نامشخص

دبی (DWB)

نامشخص

فشار کاری (DDB)

نامشخص

طول (Lenght)

نامشخص

اتصال (Connections)

نامشخص